MPA VVI 2020-2021

Termíny a témata

28. - 29. 4. 2020

Modul 1: Veřejná politika, prostředí a aktéři VVI

Přístupy veřejné politiky, instituce a aktéři VVI v ČR, statistiky a mezinárodní srovnání, foresight v oblasti V&V, strategické dokumenty a materiály, evaluace a hodnocení dopadů regulace na prostředí VVI

UPOZORNĚNÍ: Tento modul se uskuteční formou webináře za zvýhodněných finančních podmínek. 


19. - 20. 5. 2020

Modul 2: Právní rámec VVI

Právní předpisy a jejich dopad na prostředí VVI, pojem výzkumné organizace, hospodářská soutěž a veřejná podpora, smluvní vztahy ve VVI

UPOZORNĚNÍ: Tento modul se uskuteční formou webináře za zvýhodněných finančních podmínek.


23. - 24. 6. 2020

Modul 3: Duševní vlastnictví a jeho ochrana I

Autorská práva ve VaV, Open access, software, ochrana designu, ochranné známky, obchodní tajemství, know-how


22. - 23. 9. 2020

Modul 4: Duševní vlastnictví a jeho ochrana II

Patenty a užitné vzory, patentová přihláška, Úřad průmyslového vlastnictví, ostatní mezinárodní organizace a smlouvy 


20. - 21. 10. 2020

Modul 5: Transfer znalostí a technologií & podpora inovací

Transfer technologií a jeho různé formy, organizační zajištění transferu ve výzkumné organizaci


24. - 25. 11. 2020

Modul 6: Komercializace výstupů VaV

Komercializace výstupů a její překážky, licenční smlouvy ve VVI, spin-off společnosti


19. - 20. 1. 2021

Modul 7: Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI

Základní principy spolupráce s aplikační sférou, bariéry a jejich překonávání, aplikace výzkumných projektů


16. - 17. 2. 2021

Modul 8: Management výzkumu, vývoje a inovací

Specifikace řízení výzkumné organizace, výzkumné projekty, manažerské minimum


23. - 24. 3. 2021

Modul 9: Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI

Mezinárodní organizace a projekty v oblasti VaV, význam diplomacie a síťování ve vědě, překážky mezinárodní spolupráce


20. - 21. 4. 2021

Modul 10: Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací

Scientometrie, peer review, specifická situace hodnocení v ČR, dopady výstupů VaV na společnost


18. - 19. 5. 2021

Modul 11: Financování výzkumu, vývoje a inovací

Zdroje financování - národní a mezinárodní zdroje, formy financování, Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)


22. - 23. 6. 2021

Modul 12: Popularizace, medializace VaV

Science communication, práce s veřejností, práce se sdělovacími prostředky