NAŠI LEKTOŘI

Spolupracujeme se špičkovými odborníky v oboru

Roman Badík

CEO ve společnosti Enantis. V minulosti působil jako vedoucí odboru výzkumu rektorátu Masarykovy univerzity, projektový manažer v poradenské společnosti zabývající se strukturálními fondy EU nebo vedoucí projektový manažer ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC). Absolvoval stáže v grantových kancelářích významných evropských výzkumných institucí (EMBL, VIB, ETH Curych). Nyní se specializuje zejména na rámcové programy Evropské komise pro výzkum a inovace a zvyšování české účasti v nich.

Karel Čada

Pracoval ve společnosti Teplotechna, ve Federálním úřadě pro vynálezy a dále jako náměstek předsedy a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví. Pracuje v Advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Přednáší na Metropolitní univerzitě v Praze a na VŠE v Praze, je autorem několika publikací z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

Martin Fusek

Je profesorem biochemie na VŠCHT Praha, kde přednáší kurzy klinické biochemie a bioléčiv. Působí jako ředitel společnosti IOCT TECH, která zajišťuje transfer technologií na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a od roku 2012 je zástupcem ředitele pro strategický rozvoj. Jeho znalosti jsou kombinací práce v základním výzkumu jak v ČR, tak v zahraničí, dlouholeté komerční činnosti pro globální zahraniční firmy, konkrétních zkušeností se zakládáním spin-off firem, s ochranou duševního vlastnictví a s organizací procesu technologického transferu na konkrétních projektech.

Vojtěch Chloupek

Advokát v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird, kde je odpovědným za oblast práva duševního vlastnictví a informačních technologií. Předtím působil v mezinárodní advokátní kanceláři Allen & Overy a v DILIA, v oddělení kolektivní správy autorských práv. Absolvoval také specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví.

Michal Jordán

Je absolventem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně a Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze. Pracoval ve společnosti Linet, kde měl na starosti budování patentového portfolia společnosti a průmyslově právní spory. Jeho hlavní specializací je využití informací z patentových rešerší pro vývoj nových produktů a inovace a prověřování patentové čistoty - provádění analýz porušení patentů či jejich neplatnosti. V současné době působí jako patentový zástupce a evropský zástupce pro známky a vzory ve společnosti PatentEnter.

David Karabec

Od roku 1996 působí jako advokát a zabývá se publikační a přednáškovou činností se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a hospodářskou soutěž. Absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví a působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze a také jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice korporátního práva, průmyslového práva a licencí, hospodářské soutěže, nekalé soutěže, jakož i procesnímu zastupování klientů ve všech těchto oblastech práva.

David Kolman

Expert na evropskou výzkumnou politiku a financování výzkumu. Působil kromě jiného v České styčné kanceláři pro VaV a v Helmholtz Association v Bruselu. V současné době pracuje pro Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ve Vídni.

Pavel Loutocký

Působí v Centru excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur Masarykovy univerzity. Hlavními oblastmi, kterým se věnuje, je problematika duševního vlastnictví, online řešení sporů, online ochrany spotřebitele, elektronických dokumentů či mezinárodním aspektům souvisejícím s těmito oblastmi. Úspěšně dokončil studia na University of Abertay, Dundee ve Skotsku a absolvoval stáže u Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). 

Tomáš Mozga

Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po pěti letech strávených ve švédské Uppsale (2011-2016) se vrátil zpátky do České republiky s cílem rozvíjet obor projektový management vědy (Science Project Management) a pomáhat vědcům připravovat, podávat a realizovat odvážné výzkumné projekty. Působí jako projektový manažer na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AVČR, v.v.i. v Českých Budějovicích. Má zkušenosti s projekty ERC, EIC, EMBO, MSCA, TAČR, GAČR, AVČR, MPO, MŠMT, OPVVV a stipendii. Konzultuje a pomáhá také s přípravou projektů základního a aplikovaného výzkumu, které podávají firmy ve spolupráci s výzkumnými institucemi.

Vojtěch Nosek

Zakladatel a výkonný ředitel společnosti UNICO.AI, která se zabývá propojováním univerzitní a firemní sféry a přenosem akademických znalostí do praxe. Vystudoval geografii na Univerzitě Karlově a University of British Columbia. Zabýval se technologickým transferem na Českém vysokém učení technickém v Praze a působil také v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.

Martina Pokorná

Vystudovala biomolekulární chemii na Masarykově univerzitě, kde také působila jako postdok. Od roku 2012 pracuje ve Středoevropském technologického institutu CEITEC jako zástupkyně ředitele pro administrativu. Je zodpovědná za přípravu rozpočtu a řídí ekonomickou a provozní agendu výzkumného centra.

Martin Rychlík

Vzděláním etnolog a teoretik kultury. Kromě vědecké dráhy - mimo jiné přednášel antropologii umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy - se etabloval též jako novinář a autor několika knih. Pracoval v ČTK, v týdeníku Euro a v České pozici a v Lidových novinách. V současné době působí na Univerzitě Karlově. Spolupracoval rovněž s magazínem Koktejl nebo stanicí ČRo Leonardo. Publicisticky se orientuje na oblast vědy a vzdělávání.

Karel Zuska

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Partner advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři. Jako partner kanceláře zodpovídá za oblast právních služeb poskytovaných především veřejnoprávním subjektům a ostatním institucím v nepodnikové sféře, specializuje se na oblasti veřejných zakázek, problematiku veřejné podpory, projekty veřejné infrastruktury a financování sociálních služeb.

Martin Bunček

Absolvent Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické. Postgraduální studium absolvoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pracoval v biotechnologické společnosti GENERI BIOTECH s.r.o., kde se koncepčně podílel na formování firmy, zejména výzkumu a vývoje. Získal vlastní zkušenosti na poli ochrany výsledků VaV, uplatnění výsledků VaV v praxi, a také nákupu a využití know-how. Je autorem či spoluautorem citovaných odborných publikací v impaktovaných časopisech a patentů, které jsou využívány v praxi. Nyní se aktivně věnuje politice výzkumu, vývoje a inovací v Technologické agentuře České republiky, do roku 2017 byl členem předsednictva, od roku 2018 je ředitelem kanceláře TA ČR.

Otakar Fojt

Absolvent Vysokého učení technického v Brně v oboru biomedicínského inženýrství. Působil kromě jiného jako vědecký pracovník na John Radcliffe Hospital v Oxfordu a na univerzitě v Yorku. Je také hlavní objevitel a spoluautor dvou amerických patentů. V současnosti zastává pozici vědeckého atašé Britské ambasády v Praze a věnuje se rozvoji česko-britských vztahů v oblasti vědy, moderních technologií a inovací. Jako lektor v oblasti inovací, transferu technologií, vědeckých programů, politik a strategií působí v ČR i v zahraničí.

Kateřina Hartvichová

Působila 6 let jako odborný pracovník ve výzkumu nových katalyzátorů pro homogenní a dvoufázovou katalýzu v Ústavu chemických procesů AV ČR. V letech 2003 až 2018 pracovala v patentové a známkové kanceláři INVENTIA s.r.o. V roce 2005 absolvovala Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví. V roce 2006 složila zkoušky českého patentového zástupce a v roce 2012 zkoušky evropského patentového zástupce. V letech 2015-2016 absolvovala CEIPI Course on Patent Litigation in Europe. Je zakladatelkou a jednatelkou HARBER IP s.r.o.

Eva Janouškovcová

Působila jako odborný pracovník na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2008 pracuje v Centru pro transfer technologií, od roku 2011 na pozici ředitelky. Působila jako expert v rámci národních i mezinárodních projektů na podporu rozvoj a rozvoj transferu technologií (EF-TRANS, AGENT, NITT 2009-2013). Je předsedkyní spolku TRANSFERA.CZ.

Lukáš Kačena

Po absolvování Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy začal v roce 2006 pracovat jako konzultant v poradenské společnosti Ernst & Young, kde setrval do roku 2013. V letech 2015 - 2017 byl ředitelem sekce rozvoje a řízení programů v Technologické agentuře ČR. Měl na starosti zejména přípravu nových programů podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a jejich hodnocení. V současné době působí jako konzultant v oblasti veřejné správy se zaměřením na tvorbu a hodnocení veřejných politik a podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Matej Kliman

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působil jako vedoucí sekce výzkum a vývoj, veřejná podpora v Advokátní kanceláři HOLEC, ZUSKA & Partneři. Má zkušenosti s poskytováním právního poradenství v rámci revolvingového financování a financování pre-seed aktivit či zadávaní formou PCP (Pre-commercial Procurement). V současné době působí jako externí konzultant.

Martina Kurfirstová

V minulosti působila kromě jiného jako tisková mluvčí Pojišťovny Generali a.s., do její zodpovědnosti spadaly rovněž projekty CRM. Pracovala také na pozici marketing manager společnosti Nestlé Česko / Cereal Partners Worldwide, kde zodpovídala za komunikační a mediální kampaně v zemích střední Evropy. V současné době se věnuje převážně politickému marketingu a PR.

Matěj Machů

Český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který současně působí jako poradce pro právo duševního vlastnictví v rámci transferu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově. Je odborným asistentem na katedře průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha, kde vyučuje kurzy zaměřené na české, zahraniční i mimoevropské právní systémy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, evropské patentové právo. V rámci své akademické a vědecké činnosti se zabývá zahraničními právními systémy, a to zejména právem anglo-americkým a izraelským. V otázkách technické specializace se zaměřuje především na oblast mechaniky, fyziky a počítačových technologií

Daniel Münich

Akademický ekonom zabývající se výzkumem v oblasti ekonomie trhu práce a vzdělávání. Učí v doktorském programu na CERGE-EI. Kromě výzkumné a pedagogické činnosti působil jako expert či poradce v rámci projektů EU, Mezinárodního měnového fondu, OECD, Světové banky a dalších institucí. Působí v České společnosti ekonomické, publikuje články v novinách a časopisech a komentuje témata související s trhem práce, školstvím, vzděláváním, vědou a výzkumem.

Michal Pazour

Vede oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR. Profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. V letech 2015 - 2016 byl členem expertní skupiny Evropské komise pro uplatnění strategického foresightu jako nástroje pro tvorbu výzkumné a inovační politiky. Spolupracoval na přípravě studií v oblasti výzkumné a inovační politiky pro Úřad vlády, Ministerstvo školství, Evropskou komisi, OECD a další instituce.

Arnošt Veselý

Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde také do roku 2018 působil jako vedoucí Katedry veřejné a sociální politiky a zástupce ředitele Institutu sociologických studií. Nyní je vedoucím Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK. V roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru veřejná a sociální politika. Zaměřuje se na policy analysis, metodologii vymezení veřejně politického problému, metodologii společenských věd a vzdělávací politiku. Je autorem řady vědeckých publikací.

Jan Žižka

Konzultant a publicista, zabývá se energetikou, exportem a vědní politikou. Je konzultantem a specialistou pro energetické projekty agentury HATcom, spolupracoval s vládní sekcí pro vědu, výzkum a inovace. Je analytikem webu oEnergetice. Od devadesátých let působil jako novinář v řadě českých médií, zabýval se především ekonomikou a zahraniční politikou. V posledních letech se zaměřoval na odvětví energetiky - hlavně ekonomické, politické a byznysové souvislosti. Mimo jiné byl reportérem týdeníku EURO a zástupcem šéfredaktora deníku E15.