NAŠI LEKTOŘI
Spolupracujeme se špičkovými odborníky v oboru

Roman Badík

CEO ve společnosti Enantis. V minulosti působil jako vedoucí odboru výzkumu rektorátu Masarykovy univerzity. projektový manažer v poradenské společnosti zabývající se strukturálními fondy EU nebo vedoucí projektový manažer ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC). Absolvoval stáže v grantových kancelářích významných evropských výzkumných institucí (EMBL, VIB, ETH Curych). Nyní se specializuje zejména na rámcové programy Evropské komise pro výzkum a inovace a zvyšování české účasti v nich.

Martin Bunček

Pracoval v biotechnologické společnosti GENERI BIOTECH s.r.o., kde se koncepčně podílel na formování firmy, zejména výzkumu a vývoje.  Nyní se aktivně věnuje politice výzkumu, vývoje a inovací v Technologické agentuře České republiky, do roku 2017 byl členem předsednictva, od roku 2018 je ředitelem kanceláře TA ČR.

Karel Čada

Pracoval ve společnosti Teplotechna, ve Federálním úřadě pro vynálezy a dále jako náměstek předsedy a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví. Pracuje v Advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Přednáší na Metropolitní univerzitě v Praze a na VŠE v Praze, je autorem několika publikací z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

Otakar Fojt

Absolvent Vysokého učení technického v Brně v oboru biomedicínského inženýrství. Působil kromě jiného jako vědecký pracovník na John Radcliffe Hospital v Oxfordu a na univerzitě v Yorku. Je také hlavní objevitel a spoluautor dvou amerických patentů. V současnosti zastává pozici vědeckého atašé Britské ambasády v Praze a věnuje se rozvoji česko-britských vztahů v oblasti vědy, moderních technologií a inovací. Jako lektor v oblasti inovací, transferu technologií, vědeckých programů, politik a strategií působí v ČR i v zahraničí.

Martin Fusek

Je profesorem biochemie na VŠCHT Praha, kde přednáší kurzy klinické biochemie a bioléčiv. Od roku 2007 je také vedoucím procesu transferu technologií na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a od roku 2012 zástupcem ředitele pro strategický rozvoj. Jeho znalosti jsou kombinací práce v základním výzkumu jak v ČR, tak v zahraničí, dlouholeté komerční činnosti pro globální zahraniční firmy, konkrétních zkušeností se zakládáním spin-off firem, s ochranou duševního vlastnictví a s organizací procesu "technology transfer" na konkrétních projektech.

Kateřina Hartvichová

Působila 6 let jako odborný pracovník ve výzkumu nových katalyzátorů pro homogenní a dvoufázovou katalýzu v Ústavu chemických procesů AV ČR. V letech 2003 až 2018 působila v patentové a známkové kanceláři INVENTIA s.r.o. V roce 2005 absolvovala Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví. V roce 2006 složila zkoušky českého patentového zástupce a v roce 2012 zkoušky evropského patentového zástupce. V letech 2015-2016 absolvovala CEIPI Course on Patent Litigation in Europe. Je zakladatelkou a jednatelkou HARBER IP s.r.o.

Vojtěch Chloupek

Advokát v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird, kde je odpovědným za oblast práva duševního vlastnictví a informačních technologií. Dále působil v mezinárodní advokátní kanceláři Allen & Overy a v DILIA, v oddělení kolektivní správy autorských práv. Absolvoval také specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví.

Eva Janouškovcová

Působila jako odborná pracovnice na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2008 pracuje v Centru pro transfer technologií, od roku 2011 na pozici ředitelky. Působila jako expertka v rámci národních i mezinárodních projektů na podporu a rozvoj transferu technologií (EF-TRANS, AGENT, NITT 2009-2013). Je předsedkyní spolku TRANSFERA.CZ.

Michal Jordán

Pracoval ve společnosti Linet, kde měl na starosti budování patentového portfolia společnosti a průmyslově právní spory. Jeho hlavní specializací je využití informací z patentových rešerší pro vývoj nových produktů a inovace a prověřování patentové čistoty - provádění analýz porušení patentů či jejich neplatnosti. V současné době působí jako patentový zástupce a evropský zástupce pro známky a vzory ve společnosti PatentEnter.

Lukáš Kačena

Po absolvování Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy začal v roce 2006 pracovat jako konzultant v poradenské společnosti Ernst & Young, kde setrval do roku 2013. Do počátku roku 2018 byl ředitelem sekce rozvoje a řízení programů v Technologické agentuře ČR. Měl na starosti zejména přípravu nových programů podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a jejich hodnocení. V současné době působí jako konzultant v oblasti veřejné správy.

David Karabec

Od roku 1996 působí jako advokát a zabývá se publikační a přednáškovou činností se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a hospodářskou soutěž. Absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví a působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze a také jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice korporátního práva, průmyslového práva a licencí, hospodářské soutěže, nekalé soutěže, jakož i procesnímu zastupování klientů ve všech těchto oblastech práva.

Matej Kliman

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako advokát v advokátní kanceláři Holec, Zuska & Partneři. V současnosti působí jako konzultant v oblasti veřejné podpory, výzkumu, vývoje a inovací. Přednáší a publikuje odborné články.

David Kolman

Expert na evropskou výzkumnou politiku a financování výzkumu. Působil kromě jiného v České styčné kanceláři pro VaV a v Helmholtz Association v Bruselu. V současné době pracuje pro Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ve Vídni.

Pavel Loutocký

Je  vedoucím právního oddělení Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Rovněž působí jako právník v Centru excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur Masarykovy univerzity. Hlavními oblastmi, kterým se věnuje, je problematika duševního vlastnictví, online řešení sporů, online ochrany spotřebitele, elektronických dokumentů či mezinárodním aspektům souvisejícím s těmito oblastmi.

Tomáš Mozga

Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po pěti letech strávených ve švédské Uppsale (2011-2016) se vrátil zpátky do České republiky s cílem rozvíjet obor projektový management vědy (Science Project Management) a pomáhat vědcům připravovat, podávat a realizovat odvážné výzkumné projekty. Tomáš působí jako projektový manažer na Ústavu organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i. v Praze a na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AVČR, v.v.i. v Českých Budějovicích. Má zkušenosti s projekty ERC, EIC, EMBO, MSCA, TAČR, GAČR, AVČR, MPO, MŠMT, OPVVV a stipendii. Konzultuje a pomáhá také s přípravou projektů základního a aplikovaného výzkumu, které podávají firmy ve spolupráci s výzkumnými institucemi.

Daniel Münich

Akademický ekonom zabývající se výzkumem v oblasti ekonomie trhu práce a vzdělávání. Učí v doktorském programu na CERGE-EI. Kromě výzkumné a pedagogické činnosti působil jako expert či poradce v rámci projektů EU, Mezinárodního měnového fondu, OECD, Světové banky a dalších institucí. Působí v České společnosti ekonomické, publikuje články v novinách a časopisech a komentuje témata související s trhem práce, školstvím, vzděláváním, vědou a výzkumem.

Vojtěch Nosek

Zakladatel a výkonný ředitel společnosti UNICO.AI, která se zabývá propojováním univerzitní a firemní sféry a přenosu akademických znalostí do praxe. Vystudoval geografii na Univerzitě Karlově a University of British Columbia. Zabýval se technologickým transferem na Českém vysokém učení technickém v Praze a působil také v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.

Michal Pazour

Vede oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR. Profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. V letech 2015 - 2016 byl členem expertní skupiny Evropské komise pro uplatnění strategického foresightu jako nástroje pro tvorbu výzkumné a inovační politiky. Spolupracoval na přípravě studií v oblasti výzkumné a inovační politiky pro Úřad vlády, Ministerstvo školství, Evropskou komisi, OECD a další instituce.

Martina Pokorná

Vystudovala biomolekulární chemii na Masarykově univerzitě, kde také působila jako postdok. Od roku 2012 pracuje ve Středoevropském technologického institutu CEITEC jako zástupkyně ředitele pro administrativu. Je zodpovědná za přípravu rozpočtu a řídí ekonomickou a provozní agendu výzkumného centra.

Martin Rychlík

Etnolog a vědecký novinář. Vystudoval etnologii i dějiny a teorii kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval stipendijní pobyt na University of Tokyo (komunikace vědy, prof. Osamu Sakura). Zabývá se mimoevropskou etnologií, antropologií umění a kulturních areálů - zvláště Polynésie. Je autorem dvou monografií o tetování (2005, 2014), dvě popularizační knihy dr. Miloslavu Stinglovi editoval. V letech 2000-06 byl redaktorem České tiskové kanceláře (ČTK), posléze pracoval v týdeníku Euro jako editor a reportér (2006-10). Od roku 2010 byl novinářem webu Česká pozice a od roku 2013 píše pro Lidové noviny; věnuje se především vysokému školství a popularizaci vědy. Je členem poradního sboru Českého výboru pro UNICEF a členem vědecké rady Nadačního fondu Neuron pro oblast společenských věd.

Arnošt Veselý

Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde také do roku 2018 působil jako vedoucí Katedry veřejné a sociální politiky a zástupce ředitele Institutu sociologických studií. Nyní je vedoucím Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK. V roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru veřejná a sociální politika. Zaměřuje se na policy analysis, metodologii vymezení veřejně politického problému, metodologii společenských věd a vzdělávací politiku. Je autorem řady vědeckých publikací.

Karel Zuska

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Partner advokátní kanceláře Holec, Zuska & Partneři. Zodpovídá za oblast právních služeb poskytovaných především veřejnoprávním subjektům a ostatním institucím v nepodnikové sféře, specializuje se na oblasti veřejných zakázek, problematiku veřejné podpory, projekty veřejné infrastruktury a financování sociálních služeb. Působí jako lektor a publikuje odborné články.

Jan Žižka

Konzultant a publicista, zabývá se energetikou, exportem a vědní politikou. Je konzultantem a specialistou pro energetické projekty agentury HATcom, spolupracoval s vládní sekcí pro vědu, výzkum a inovace. Je analytikem webu oEnergetice. Od devadesátých let působil jako novinář v řadě českých médií, zabýval se především ekonomikou a zahraniční politikou. V posledních letech se zaměřoval na odvětví energetiky - hlavně ekonomické, politické a byznysové souvislosti. Mimo jiné byl reportérem týdeníku EURO a zástupcem šéfredaktora deníku E15.